Dominika;)

42 teksty – auto­rem jest Do­mini­ka;).

Cza­sami ma­lut­ka is­kier­ka w ser­cu rozpęta wielką miłość. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 10 lipca 2012, 18:06

Naj­bar­dziej po­niżający jest fakt, iż po­mimo te­go, że ktoś trak­tu­je Nas, jak "śmiecia" My da­lej ob­darza­my Go uczu­ciem na ty­le sil­nym, by to wszys­tko przet­rwać z uśmie­chem na ustach. 

myśl • 7 lipca 2012, 09:48

De­cyz­je bar­dzo trud­no po­dej­mo­wać, szczególnie te życiowe, dosłow­nie chwi­la, a można zmienić życie, lub je za­kończyć. Więc nie po­pełniaj­my błędów w przypływie złości, emoc­ji, czy też głupo­ty - szko­da życia, po­nieważ ono jest tak bar­dzo kruche. 

myśl • 11 czerwca 2012, 18:04

Kocham;*;*;*

Pa­miętam mo­je zas­kocze­nie łat­wością płynących słów - od pier­wszej chwi­li cieniut­ka nić zro­zumienia - wspólne myśli - ma­my szczęście, że zna­leźliśmy się w tym zgiełku ludzi nic dla siebie nie znaczących i [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 18 grudnia 2011, 12:44

Cho­ciażbym miała ka­tar, to i tak umiem od­tworzyć Twój zapach. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 17 października 2011, 14:55

Życie to niekończąca się opo­wieść opar­ta na faktach. 

myśl
zebrała 33 fiszki • 14 października 2011, 21:32

Każdy z Nas pot­rze­buje ko­goś, wokół ko­go kręci się Je­go cały świat. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 13 października 2011, 17:47

Ucie­czka od sa­mej siebie... 

myśl
zebrała 22 fiszki • 2 lipca 2011, 19:40

Kiedy przes­tałam śle­po dążyć do spełnienia naj­skryt­szych marzeń spełniły się wszystkie 

myśl
zebrała 28 fiszek • 1 lipca 2011, 19:22

Mam dla Ciebie ser­ce na widelcu,
Sku­sisz się?
 

myśl
zebrała 25 fiszek • 29 czerwca 2011, 18:10
Dominika;)

Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność