Dominika;), teksty z maja 2011 roku

10 tekstów z ma­ja 2011 ro­ku – auto­rem jest Do­mini­ka;).

Naj­częściej ne­gatyw­nie oce­niają Two­je zacho­wania, sposób by­cia, czy po­dejście do świata Ci, którzy cze­goś Ci zaz­droszczą. Ta­kich ludzi sta­raj się uni­kać, bo są niep­rze­widy­wal­ni i cze­kają na Twój upadek... 

myśl
zebrała 30 fiszek • 29 maja 2011, 09:53

Przez Ciebie roz­biłam się jak lus­tro na mi­liar­dy małych dro­binek i te­raz każda z nich ra­ni jak os­tre szkoło, by po­tem błyszczeć Twoim bólem... 

myśl
zebrała 35 fiszek • 28 maja 2011, 21:13

Miłość różni się od zaurocze­nia tym, iż gdy kocha­my marzy­my o chwi­li spędzo­nej ra­zem - roz­mo­wie, przy­tule­niu, a pożąda­nie jest tyl­ko do­dat­kiem, zaś przy zaurocze­niu jest wręcz odwrotnie... 

myśl
zebrała 18 fiszek • 20 maja 2011, 14:27

Jed­na rzecz jest nie zmien­na na 100% - ciągłe zmiany... 

myśl
zebrała 24 fiszki • 15 maja 2011, 09:47

Jes­teś ar­chi­tek­tem mo­jego życia... 

myśl
zebrała 21 fiszek • 13 maja 2011, 21:52

Zain­spi­rowa­na ko­lorem je­go oczu, brzmieniem głosu, za­pachem per­fum, do­tykiem dłoni, a tak dokład­niej je­go obec­nością ;* 

myśl
zebrała 22 fiszki • 7 maja 2011, 11:31

Miłość, a niena­wiść - krucha granica... 

myśl
zebrała 21 fiszek • 6 maja 2011, 17:29

Każda mi­nuta, godzi­na, a na­wet każdy dzień bez Ciebie kocha­nie na­leży do stra­conych - bar­dzo mi Ciebie bra­kuje ;* 

myśl
zebrała 13 fiszek • 5 maja 2011, 16:18

To w ja­ki sposób żyje­my i ile w życiu osiągniemy za­leży tyl­ko i wyłącznie od Nas samych... 

myśl
zebrała 26 fiszek • 4 maja 2011, 06:54

Nie wys­tar­czy wpat­ry­wać się w siebie, trze­ba ra­zem pat­rzeć w tym sa­mym kierun­ku - do­piero wte­dy możemy być pew­ni, że to miłość... 

myśl
zebrała 27 fiszek • 2 maja 2011, 08:24
Dominika;)

Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność