Dominika;), strona 3

42 teksty – auto­rem jest Do­mini­ka;).

Senne marzenia o miłości - tak to się właśnie skończy...

Tak so­bie cza­sami myślę.
Ile ra­zy miałam Cię w za­sięgu ręki i nic z tym nie zro­biłam. Marzę, że będę Cię miała tyl­ko dla siebie i spełnią się mo­je marze­nia, naj­większe fantazje [...] — czytaj całość

opowiadanie • 4 czerwca 2011, 08:47

Pop­ra­wiasz mi hu­mor le­piej niż mi­lion kos­tek cze­kola­dy :* 

myśl
zebrała 18 fiszek • 3 czerwca 2011, 23:05

Naj­częściej ne­gatyw­nie oce­niają Two­je zacho­wania, sposób by­cia, czy po­dejście do świata Ci, którzy cze­goś Ci zaz­droszczą. Ta­kich ludzi sta­raj się uni­kać, bo są niep­rze­widy­wal­ni i cze­kają na Twój upadek... 

myśl
zebrała 30 fiszek • 29 maja 2011, 09:53

Przez Ciebie roz­biłam się jak lus­tro na mi­liar­dy małych dro­binek i te­raz każda z nich ra­ni jak os­tre szkoło, by po­tem błyszczeć Twoim bólem... 

myśl
zebrała 35 fiszek • 28 maja 2011, 21:13

Miłość różni się od zaurocze­nia tym, iż gdy kocha­my marzy­my o chwi­li spędzo­nej ra­zem - roz­mo­wie, przy­tule­niu, a pożąda­nie jest tyl­ko do­dat­kiem, zaś przy zaurocze­niu jest wręcz odwrotnie... 

myśl
zebrała 18 fiszek • 20 maja 2011, 14:27

Jed­na rzecz jest nie zmien­na na 100% - ciągłe zmiany... 

myśl
zebrała 24 fiszki • 15 maja 2011, 09:47

Jes­teś ar­chi­tek­tem mo­jego życia... 

myśl
zebrała 21 fiszek • 13 maja 2011, 21:52

Zain­spi­rowa­na ko­lorem je­go oczu, brzmieniem głosu, za­pachem per­fum, do­tykiem dłoni, a tak dokład­niej je­go obec­nością ;* 

myśl
zebrała 22 fiszki • 7 maja 2011, 11:31

Miłość, a niena­wiść - krucha granica... 

myśl
zebrała 21 fiszek • 6 maja 2011, 17:29

Każda mi­nuta, godzi­na, a na­wet każdy dzień bez Ciebie kocha­nie na­leży do stra­conych - bar­dzo mi Ciebie bra­kuje ;* 

myśl
zebrała 13 fiszek • 5 maja 2011, 16:18
Dominika;)

Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność