Dominika;), strona 4

42 teksty – auto­rem jest Do­mini­ka;).

To w ja­ki sposób żyje­my i ile w życiu osiągniemy za­leży tyl­ko i wyłącznie od Nas samych... 

myśl
zebrała 26 fiszek • 4 maja 2011, 06:54

Nie wys­tar­czy wpat­ry­wać się w siebie, trze­ba ra­zem pat­rzeć w tym sa­mym kierun­ku - do­piero wte­dy możemy być pew­ni, że to miłość... 

myśl
zebrała 27 fiszek • 2 maja 2011, 08:24

W ważnych spra­wach trze­ba żyć w praw­dzie, a miłość niewątpli­wie na­leży do ta­kich właśnie spraw ;* 

myśl
zebrała 14 fiszek • 26 kwietnia 2011, 10:11

Praw­dzi­wa, be­zin­te­resow­na miłość to ta, która nie ocze­kuje nicze­go w za­mian, a da­je od siebie jak naj­więcej ;* 

myśl
zebrała 26 fiszek • 24 kwietnia 2011, 08:29

Miłość po śmier­ci nie zni­ka. Ona po pros­tu przechodzi na in­ny po­ziom - po­ziom tajemniczości... 

myśl
zebrała 25 fiszek • 23 kwietnia 2011, 07:42

Kochaj jak­by nikt Cię nie zra­nił, a wte­dy nau­czysz się czer­pać ra­dość z życia ;* 

myśl
zebrała 28 fiszek • 21 kwietnia 2011, 00:15

Ab­stra­hując od przy­jaźni znaj­du­jemy miłość, która da­je Nam siłę na wszys­tko ;* 

myśl
zebrała 8 fiszek • 20 kwietnia 2011, 18:41

Dzięki To­bie czuję sty­lis­tyczną dozę ek­spres­ji ;) 

myśl
zebrała 13 fiszek • 19 kwietnia 2011, 12:26

Cza­sami za­miast słów "Kocham Cię" chciałabym usłyszeć zwykłe "Dzięku­je, że jes­teś. Obiecu­je, że Cię nie za­wiodę" i miło by było, gdy­byś dot­rzy­mał tej obiet­ni­cy, bo mo­je ser­ce nie wyt­rzy­ma ko­lej­ne­go roz­bi­cia na ty­siące ma­lut­kich diamencików... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 17 kwietnia 2011, 08:00

Kiedy masz już miłość i ufa­cie so­bie bez­gra­nicznie na świat wychodzą no­we fak­ty i bar­dzo często są one an­ty­patyczne i niszczą uczu­cie które da­wało siłę na życie...
To ta­kie ok­rutne, a za­razem ta­kie oczywiste...
 

myśl
zebrała 7 fiszek • 16 kwietnia 2011, 21:38
Dominika;)

Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność