Dominika;), strona 5

42 teksty – auto­rem jest Do­mini­ka;).

Przy­jaciel, które­go tra­cisz, nig­dy nie był Twoim przy­jacielem - On był co naj­wyżej zwykłym człowiekiem, ba­wiącym się Twoimi uczu­ciami i oso­ba, która uda­je ko­goś dla Ciebie blis­kiego, a w rzeczy­wis­tości jest tyl­ko prze­ciętnym człowiekiem, który pat­rzy tyl­ko i wyłącznie na własną korzyść ... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 15 kwietnia 2011, 14:20

Kocha się be­zin­te­resow­nie i szczęścia oso­by, którą kocha­my sta­je się ważniej­sze niż Nasze włas­ne... ;* 

myśl
zebrała 17 fiszek • 11 kwietnia 2011, 13:54
Dominika;)

Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność