Dominika;), teksty z czerwca 2011 roku

13 tekstów z czer­wca 2011 ro­ku – auto­rem jest Do­mini­ka;).

Mam dla Ciebie ser­ce na widelcu,
Sku­sisz się?
 

myśl
zebrała 25 fiszek • 29 czerwca 2011, 18:10

Żyję w teorii chaosu!! 

myśl
zebrała 19 fiszek • 28 czerwca 2011, 20:56

Py­tasz, czy możesz się przytulić?!
A gdy na­bijesz jedze­nie na wi­delec py­tasz, czy możesz?
 

myśl
zebrała 36 fiszek • 25 czerwca 2011, 20:43

Ze wspom­nieniami po nieuda­nym związku jest jak z ulu­bioną koszulą pop­la­mioną trus­kawka­mi. Z sen­ty­men­tu trzy­masz ją w sza­fie, choć wiesz, że już nig­dy jej nie założysz... 

myśl
zebrała 25 fiszek • 24 czerwca 2011, 18:38

Stwier­dziłaś kiedyś, że "Naj­trud­niej pra­cować nad sa­mym sobą", to po cho­ler* chcesz pra­cować na­de mną?!

Po­radzę so­bie sama... 

myśl
zebrała 27 fiszek • 23 czerwca 2011, 08:25

Miałam jed­no życze­nie, żeby zna­leźć miłość.
I na szczęście ją zna­lazłam, a te­raz żyje po to, by być z Tobą .
Wspólnych chwil nie da się nie pa­miętać .
Kochać to chy­ba naj­cenniej­sze, ale być
 [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 15 fiszek • 20 czerwca 2011, 08:18

W tym wszys­tkim chodzi o to, żeby się nie przej­mo­wać tym na co nie mam wpływu, po­nieważ to właśnie spra­wia, że po­mimo trud­ności mam siłę by się uśmie­chać ;)

Życie jest piękne ;)
 

myśl
zebrała 25 fiszek • 18 czerwca 2011, 08:55

Wiecie co Wam po­wiem - miłość jest jak esen­cja dob­rze za­parzo­nej her­ba­ty,im dłużej parzo­na, tym moc­niej­sza ;) 

myśl
zebrała 28 fiszek • 17 czerwca 2011, 15:07

Kiedy ja już so­bie wszys­tko poukładałam i jes­tem to­tal­nie szczęśli­wa to mu­sicie pu­kać do mych drzwi i ocze­kiwać do­wodów? Po co?
Chcę, ażeby wszys­tko zos­tało tak jak te­raz, żad­nych zmian - to ja tu żądze!

Nie życzę so­bie niep­roszo­nych GOŚCI!
 

myśl
zebrała 14 fiszek • 12 czerwca 2011, 08:23

Miłość da­je Nam taką siłę, że po pros­tu wiemy, iż możemy wszys­tko ;) 

myśl
zebrała 27 fiszek • 11 czerwca 2011, 09:26
Dominika;)

Odtwórz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność